EN

Informácie pre novinárov

Akreditačné pravidlá:

O akreditácie na domáce zápasy treba žiadať pred každým domácim zápasom zvlášť, celosezónne akreditácie neplatia. O akreditáciu je treba požiadať najneskôr posledný pracovný deň pred zápasom do 12. hodiny Následne klub zašle spätnú informáciu o stave akreditácie.
Klub zároveň upozorňuje, že po tomto termíne NEBUDE akceptovaná žiadna akreditácia. V žiadosti o akreditácie je nutné uviesť redakciu, meno a priezvisko a typ akreditácie (print, foto, TV redaktor, TV kameraman, video). Ku žiadosti je nutné priložiť do prílohy preukaz SSN, KŠR alebo potvrdenie redakcie. Neúplná žiadosť nebude akceptovaná! Preukaz, resp. potvrdenie redakcie stačí zaslať len raz za sezónu.

FC Spartak Trnava si vyhradzuje právo neudeliť takúto akreditáciu, prípadne odobrať už udelenú akreditáciu.

Accreditation rules

There is a one-time club accreditation for home games of FC Spartak Trnava, which you can apply for after filling in the accreditation form “Application for accreditation” on our website. You can apply for accreditation no later than last working day till 12.00 before the the game. The club will send you back the information about the status of your accreditation.

The club also notice that no accreditation will be accepted after this deadline. The application for accreditation must contain the editorial office, name and type of accreditation (print, photo, TV editor, TV cameraman, video). The application must be attached by an SSN, KŠR card or a confirmation from the editorial office. Incomplete application will not be accepted! License, resp. the editorial confirmation you only need to send once a season.

FC Spartak Trnava has the right to not give you accreditation or take away already given accreditation.


Pre akreditovaných novinárov:

1. Akreditačné karty sú číslované a NEPRENOSNÉ v rámci redakcie a sú na meno.
2. Akreditačné karty si je možné prevziať v deň zápasu, najskôr 90 minút a najneskôr 15 minút pred začiatkom zápasu (v tomto čase je sprístupnený aj PRESS ROOM) na recepcii štadióna pri vchode (gate) H (od parkoviska -1. podlažie).
3. Parkovanie je možné v podzemnom parkovisku City Arena od Kollárovej ulice (-1. podlažie).
4. Vstup na štadión je možný iba cez vchod (gate) H (pešia zóna, Ulica Dolné Bašty 1/A).
5. Bez akreditačnej karty nie je možný pohyb ani vstup do štadióna!
6. Miesta pre píšucich novinárov v PRESS ROOM a na TRIBÚNE sú číslované (totožné s akreditačnou kartou), NIE JE možné voľné sedenie.
7. PRESS ROOM a miestnosť na tlačové konferencie PRESS CONFERENCE sú na 3. podlaží. Obe miestnosti disponujú wifi pripojením.
8. MIX ZÓNA sa nachádza na podlaží -1 (medzi hráčskymi kabínami).
9. Po skončení zápasu sa odchádza opäť cez vchod H, kde treba odovzdať späť akreditačnú kartu, prípadne vesty, ak ste si ich zapožičali.

For journalists with accreditation:1. Accreditation cards are numbered and they are not transferable within the editorial office.

2. Accreditation cards can be picked up on a matchday 90 minutes before the start of the game at the earliest, but no later than 15 minutes before the start of the game (Press Room is available at that time). Cards can be picked up at reception desk at the entrance H.

3. Parking is available in the underground parking lot of City Arena – entry from street Kollárova.

4. Entry to the stadium is possible only by entrance H (pedestrian zone, street Dolné Bašty 1/A)

5. It is not possible to enter the stadium without the accreditation card.

6. Seats for the journalists in the Press Room and at the stand are numbered (same number as on the accreditation card), it is not allowed to sit freely.

7. Press Room and the Press Conference room are on the 3rd floor. Both rooms have wi-fi.

8. Mix Zone is located on -1st floor (between the dressing rooms).

9. Exit is located at the entrance H, where it is mandatory to give back accreditation cards and the borrowed vests.

Pre akreditovaných fotografov, TV a video:

1. Fotografi, TV kameramani a video budú mať navyše vesty s príslušným označením, ktoré sa budú vydávať zálohovo voči novinárskemu preukazu.
2. Počas zápasov je možné fotografovať a robiť videozáznam len za bránami a zakazuje sa pohyb okolo tímových lavičiek.

Accredited photographers, TV and video

1. Photographers and TV camera-man will get returnable vests with specific identification, which will be distributed to them based on their Press Pass.

2. During the games it is possible to take photographs and shoot video only behind the goals. It is forbidden to go near team benches.

Aktuálne na spartak.sk